Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej Zespół Administracyjo - Gospodarczy

Ogłoszenie nr 101399 / 01.07.2022
Inspektor do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej Zespół Administracyjo - Gospodarczy
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Miejsce pracy 57-320 Polanica Zdrój ul. Warszawska 1
Ważne do 15 lipca 2022 r.
Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku:
    • ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym dzienniku dokumenty i sprawy z zakresu wykroczeń,
    • prowadzi kancelarię niejawną,
    • ewidencjonuje i zapoznaje z przepisami służbowymi policjantów i pracowników cywilnych komisariatu,
    • archiwizuje i przekazuje do Składnicy Akt sprawy ostatecznie zakończone,
    • ewidencjonuje, przetwarza dane osobowe w Systemie Wspomagania Obsługi Policji,
    • redaguje pisma i udziela odpowiedzi uprawnionym organom,
    • prowadzi rejestry i zestawienia związane z gospodarką mandatową,
    • prowadzi rejestr urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników komisariatu
Kogo poszukujemy:
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
    • wykształcenie: średnie
    • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji
    • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym (Word, Excel),
    • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
    • umiejętność pracy w zespole,
    • kreatywność,
    • komunikatywność,
    • posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • korzystanie z pełni praw publicznych,
    • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, znajomość przepisów Ustawy o Policji.
Co oferujemy
    • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
    • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
    • Miejsce parkingowe na terenie urzędu,
    • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
    • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
    • Dodatek za wysługę lat (pow. 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
    • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Dostępność:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy:
    • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
    • praca administracyjno - biurowa w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, od 7.30 do 15.30,
    • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
    • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Dodatkowe informacje:
    • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
    • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
    • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
    • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
    • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
    • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
    • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
    • Proponujemy wynagrodzenie zasadnicze określone mnożnikiem 1,5905 kwoty bazowej 2031,96 zł., co stanowić będzie kwotę 3231,83 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
    • weryfikacja ofert pod względem formalnym,
    • test wiedzy,
    • rozmowa kwalifikacyjna,
    • w przypadku małej liczby ofert zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z testu wiedzy.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
    • CV i list motywacyjny
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)    
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj do: 15 lipca 2022
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101399" na adres: Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko lub osobiście w siedzibie KPP w biurze podawczym nr 4a
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 478752236
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku z siedzibą pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko tel. 478752311
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 101399 z dnia 01 lipca 2022 r.
DATA OGŁOSZENIA
01 lipca 2022
DATA WYNIKU
02 sierpnia 2022
STATUS
Nazwa stanowiska:
inspektor
Nazwa urzędu
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Adres urzędu:
pl. Fryderyka Chopina 2
57-300 Kłodzko
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Iwona Pietruszkiewicz Bystrzyca Kłodzka
Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji
Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Udostępnił: Agnieszka Michalska
Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny
Wprowadzono: 01.07.2022

 

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2022
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Daria Sługocka-Kapecka
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry