Osobiste składanie skarg - SKARGI I WNIOSKI - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI

Osobiste składanie skarg

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Informujemy, iż skargi i wnioski w Komendzie Powitowej Policji w Kłodzku  można nadal składać :


1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
    • pod numerem - 47 87 52 311- sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku
    • pod numerem - 47 87 52 315 - Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku


2. Faxem – numer - 47 87 52 211


3. Pocztą internetową na adres e-mailowy: komendant@klodzko.wr.policja.gov.pl, skargi@klodzko.wr.policja.gov.pl


4. Zwykłą pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Plac Chopina 2
57-300 Kłodzko

 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku

W Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku uprawnionymi do rozpatrywania skarg są:

 1. Komendant Powiatowy Policji,
 2. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
 3. Eksperci Zespołu - Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.


Skargi składać można osobiście lub listownie (muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę).  Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej osobistym podpisem.

W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).


Wnoszący skargę jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie - oprócz oznaczenia organu, od którego pochodzi i podpisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi - zawiera zawsze wskazanie sposobu załatwienia skargi. Nadto w przypadku nie potwierdzenia zarzutów obowiązkowo umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne w celu dokładnego wyjaśnienia skarżącemu przyczyn, dla których skargę uznano za bezzasadną.


Tematyka skarg oraz wynikające z ich rozpatrywania wnioski wykorzystywane są w celu przeciwdziałania przyczynom rodzącym skargi w ramach doskonalenia zawodowego, czy na odprawach służbowych. W przypadku stwierdzenia w trakcie wyjaśniania skargi jakichkolwiek uchybień dotyczących funkcjonariusza jednostki, bądź sposobu postępowania policjanta ( pracownika ) – przełożony jest o tym natychmiast informowany w celu niezwłocznego przedsięwzięcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości.

 

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku osoby składające skargi przyjmowane są przez :
 

 1. Komendanta Powiatowego Policji lub jego Zastępcę - w każdy wtorek od 15.30 – 17.00.
 2. Policjantów Zespołu Kontroli Komendanta Komendy Powiatowej Policjiw Kłodzku odpowiedzialnych za realizację zagadnień skargowych – w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00 i  od wtorku do piątku od godz. 7. 30 do 15.30.
 3. Komendantów Komisariatów Policji: w Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej, Kudowie-Zdroju, Polanicy-Zdroju oraz Lądka-Zdroju w każdy dzień tygodnia w godzinach urzędowania.
 4. Skargę / wniosek można także złożyć drogą elektroniczną pod adresem:
 5. skargi@klodzko.wr.policja.gov.pl

 

 


Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia.  W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.
 

 

 

Informujemy, iż skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku można nadal składać :

Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

 • pod numerem :  47 87 523 11 – sekretariat KPP w Kłodzku,
 • pod numerem 47 87 522 15,  47 87 522 16 – Zespół Kontroli KPP w Kłodzku,
 • faxem – numer 47 875 22 11,
 • pocztą internetową na adres e-mailowy: skargi@klodzko.wr.policja.gov.pl

Zwykłą pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku 

Plac  Chopina 2

Kłodzko 57-300

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2018
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Marian Misiaszek KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry