Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO - DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w Komendzie Powiatowej  Policji w Kłodzku

Szanowna Pani/Panie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.z 2019, poz 125 z póź.zm.) dalej "ustawa wdrażająca dyrektywę 20126/680",

 

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Kłodzko Plac Chopina 2

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

Kłodzko, Plac Chopina 2

e-mail:  iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl

3.Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku:

W KPP w Kłodzku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl, 

-prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry