Rekrutacja do służby w Policji

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęciach do służby w Policji w 2024 roku

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI  WE  WROCŁAWIU
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW  DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:
w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,    w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.
TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 4 marca 2024 r.     
24 kwietnia 2024 r.         
8 lipca 2024 r.     
9 września 2024 r.     
30 października 2024 r.
30 grudnia 2024 r.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM
SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:
•  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
•  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
•  korzystający z pełni praw publicznych;
•  posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;   
•  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
•  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;  
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty , w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
• kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy, bądź zaświadczenie o uregulowanej służbie wojskowej, które jest wydawane od 2022 roku.

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).
PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami
 tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych
 tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 prawo jazdy (kat. „A”, „C” i „C+E);
uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
 uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
- pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl  
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 ze zmianami) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606 ze zmianami).
REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Metryczka

Data publikacji : 28.12.2023
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tobiasz Fąfara
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry