Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw: obsługi informatycznej w Zespole Informatyki i Łączności

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Ogłoszenie nr 130284 / 21.11.2023

Dołącz do nas jako: starszy referent do spraw: obsługi informatycznej w Zespole Informatyki i Łączności

Liczba stanowisk 1, wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy

Kłodzko Pl. Fryderyka Chopina 2

Ważne do 5 grudnia 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Instaluje, monitoruje sprzęt informatyczny w Komendzie i jednostkach podległych, w celu zapewnienia informatyzacji pracy w jednostce,
 • Wspomaga metodami informatycznymi działania wykrywcze i operacyjno-rozpoznawcze, Komendy i podległych jednostek Policji. Odczytuje i analizuje mobilne urządzenia cyfrowe, Rejestruje dane w bazach danych Policji,
 • Administruje i uzupełnia treścią strony internetowe KPP "poszukiwani", "dzielnicowi" oraz w aplikacji Moja Komenda,
 • Instaluje, wdraża, serwisuje i odinstalowywuje systemy informatyczne w celu usprawnienia pracy Policji powiatu kłodzkiego,
 • Administruje systemami niejawnymi w celu zapewnienia prawidłowego ich działania zgodnie z dokumentacją,
 • Prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowań, w celu przekazania kierownictwu aktualnej informacji w tym zakresie,
 • Monitoruje potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, w celu uzupełnienia braków sprzętu informatycznego oraz zapewnienia jego ciągłej eksploatacji.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy przy obsłudze systemów i urządzeń teleinformatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • szybkie uczenie się,
 • umiejętność logicznego i analitycznego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie: średnie branżowe,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administrowaniu systemami operacyjnymi,
 • przeszkolenie z zakresu zabezpieczania danych, odczyt i analiza cyfrowych urządzeń mobilnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne",
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy.
 • Dodatek za wysługę lat (pow. 5 lat stażu), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku, podjazd do budynku,
 • Praca administracyjno-biurowa w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, od 7.30 do 15.30,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem silnikowym kategorii B,
 • Praca na wysokości do 3 metrów,
 • Praca pod presją czasu.

Dodatkowe informacje

 •  Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Proponujemy wynagrodzenie zasadnicze określone mnożnikiem 1,6846 kwoty bazowej 2190,45 zł, co stanowić będzie kwotę 3690,03 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat.
 • KPP w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym,
 • test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • w przypadku małej liczby ofert zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z testu wiedzy.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zabezpieczenia danych, odczytu i analizy cyfrowych urządzeń mobilnych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”

Aplikuj do 5 grudnia 2023 r.

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130284"

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Pl. F. Chopina 2
57-300 Kłodzko
lub osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KPP w Kłodzku pl. F. Chopina 2, od poniedziałku do piątku między g. 7.30 a 15.00 w Biurze Podawczym pok. nr 4a.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 478752236

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku z siedzibą pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko tel. 478752311

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Komendant Powiatowy Policji

w Kłodzku

podinsp. Tomasz Ociepa

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 130284 z dnia 21 listopada 2023 r.

DATA OGŁOSZENIA 21 listopada 2023

DATA WYNIKU 18 grudnia 2023

STATUS

koniec naboru

Nazwa stanowiska: starszy referent w Zespole Informatyki i Łączności

Nazwa urzędu Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Adres urzędu: Pl. Fryderyka Chopina 2 57-300 Kłodzko

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Leszek Obolewicz Bierkowice

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Udostępnił: Agnieszka Michalska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.11.2023
Data modyfikacji : 18.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry