Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Kancelarii Tajnej do spraw kancelaryjno-biurowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Kierownik Kancelarii Tajnej do spraw kancelaryjno-biurowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Kłodzku
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Status nabór w toku
Miejsce pracy
pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko
Ważne do 9 października 2023 r.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
    • Kieruje Kancelarią Tajną oraz prowadzi urządzania ewidencyjne dokumentów niejawnych wytworzonych, wpływających i wychodzących z jednostki o klauzuli zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne, a także prowadzi wykazy dokumentów niejawnych dla funkcjonariuszy, w celu zapewnienia prawidłowej ich rejestracji i obiegu.
    • Wykonuje czynności w zakresie przyjmowania, wydawania i ochrony przesyłek zawierających informacje niejawne ze stanowiska abonenckiego SUŁeIP KPP w Kłodzku w celu przyspieszenia przesyłania dokumentów niejawnych oznaczonych jako "pilne", "bardzo pilne", "doręczyć natychmiast" oraz ograniczenia dostępności osób trzecich do informacji niejawnych.
    • Rejestruje, powiela uaktualnia i przekazuje do zapoznania przepisy niejawne oraz udostępnia akty prawne zawierające informacje niejawne na zasadach określonych w przepisach, w celu zapoznania z treścią uprawnionych funkcjonariuszy i pracowników oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad przepisami niejawnymi.
    • Organizuje i koordynuje pracę w kancelarii tajnej i jednostkach podległych w zakresie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i postępowania z dokumentami niejawnymi, przeprowadza okresowe kontrole oraz sporządza wykaz osób upoważnionych do odbioru dokumentów niejawnych, w celu zapewnienia właściwego postępowania przez funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi w obrębie działalności KPP w Kłodzku.
    • Prowadzi ewidencję elektronicznych nośników informacji niejawnych i kopiowanych dokumentów w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia ich przed utratą i zapobieżenia łamania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
    • Prowadzi ewidencję pieczęci i stempli służbowych, składa zamówienia oraz dokonuje brakowania zużytych lub nieaktualnych pieczęci i stempli w KPP w Kłodzku w celu prawidłowego postępowania w tym zakresie oraz ochrony przed dostępem osób trzecich.
    • Odpowiada za przeprowadzane raz w roku inwentaryzacje dokumentów niejawnych w KPP w Kłodzku i jednostkach podległych, w celu dokonania okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
    • Przygotowuje do archiwizacji nieaktualne przepisy oraz materiały niejawne, celem przekazania ich do składnicy akt KPP w Kłodzku oraz Archiwum KWP we Wrocławiu
Kogo poszukujemy:
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
    • Wykształcenie: średnie
    • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy biurowej
    • Dokładność
    • Systematyczność
    • Komunikatywność
    • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
    • Czytelny charakter pisma
    • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
    • Posiadanie obywatelstwa polskiego
    • Korzystanie z pełni praw publicznych
    • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
    • Wykształcenie: wyższe
    • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy z dokumentami niejawnymi
    • Przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji niejawnych,
    • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
Co oferujemy:
    • Indywidualny rozkład czasu pracy
    • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
    • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
    • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
    • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
    • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
    • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy
    • Dodatek za wysługę lat (pow. 5 lat stażu), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
    • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność:
    • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
    • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy:
    • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku, podjazd do budynku,
    • Praca administracyjno-biurowa w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, od 7.30 do 15.30,
    • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
    • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
    • Praca pod presją czasu.
Dodatkowe informacje:
    • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
    • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
    • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
    • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
    • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
    • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
    • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
    • Proponujemy wynagrodzenie zasadnicze określone mnożnikiem 1,6916 kwoty bazowej 2190,45 zł, co stanowić będzie kwotę 3705,37 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat
    • KPP w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
    1. weryfikacja ofert pod względem formalnym,
    2. test wiedzy,
    3. rozmowa kwalifikacyjna.
    4. w przypadku małej liczby ofert zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z 2 etapu
Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)
    • CV i list motywacyjny
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
    • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
    • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia dostępu do informacji niejawnych
Aplikuj
do 9 października 2023
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127536"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Pl. F. Chopina 2
57-300 Kłodzko
lub  osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KPP w Kłodzku pl. F. Chopina 2, od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00 w Biurze Podawczym pok. nr 4a.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
478752236
    • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku z siedzibą pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko tel. 478752311
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

                                                                                                                                                     Komendant Powiatowy Policji
                                                                                                                                                                        w Kłodzku
                                                                                                                                                         nadkom. Tomasz Ociepa

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2023
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tobiasz Fąfara KPP w Kłodzku
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tobiasz Fąfara
do góry