Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje kandydatów na stanowisko: technik – ds. ochrony informacji niejawnych, nieetatowy zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku 57-300 Kłodzko pl. Fryderyka Chopina 2

Ogłoszenie

Technik – ds. ochrony informacji niejawnych, nieetatowy zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Miejsce pracy 57-300 Kłodzko pl. Chopina 2

Ważne do 15 grudnia 2022 r.

Czym będzie się zajmować Osoba na tym stanowisku:

Prowadzeniem postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby/pracy w policji oraz funkcjonariuszy i pracowników,

Prowadzeniem rejestrów oraz dzienników ewidencyjnych,

Prowadzeniem statystyk związanych z wprowadzaniem meldunków informacyjnych,

Pełnieniem zastępstwa za pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

Realizowaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w KPP w Kłodzku,

Wprowadzaniem meldunków informacyjnych oraz zapytań do Systemów Informacji Operacyjnej,

Sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych stanowisk,

Sporządzaniem spisów akt przekazywanych do składnicy akt oraz Archiwum KWP we Wrocławiu,

Przygotowaniem do archiwizacji materiałów jawnych i niejawnych Zespołu ds. OIN

Kogo poszukujemy:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą administracyjno – biurową,

znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym (Word, Excel),

umiejętność pracy w zespole,

kreatywność,

komunikatywność,

dyspozycyjność,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

korzystanie z pełni praw publicznych,

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

Znajomość przepisów kancelaryjnych, ustawy o Policji, ustawy o ochronie informacji niejawnych, kodeksu postępowań administracyjnych, ustawy o ochronie danych osobowych.

Co oferujemy

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,

Dodatek za wysługę lat (pow. 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,

Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:

stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,

praca administracyjno - biurowa w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, od 7.30 do 15.30,

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Dodatkowe informacje:

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Proponujemy wynagrodzenie zasadnicze w XI grupie zaszeregowania, w wysokości -3301,66 zł ( w tym premia regulaminowa 8 %) oraz dodatek z tytułu wysługi lat.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja ofert pod względem formalnym,

rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 15 grudnia 2022

W formie papierowej na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko lub osobiście w siedzibie KPP w biurze podawczym nr 4a

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 478752236 Agnieszka Michalska – specjalista Zespołu Kadr, Szkolenia i Prezydialnego KPP w Kłodzku.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku z siedzibą pl. F. Chopina 2 57-300 Kłodzko tel. 478752311

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

                                                                                                                              Komendant Powiatowy Policji

                                                                                                                                              W Kłodzku

                                                                                                                                 nadkom. Tomasz Ociepa

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2022
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tobiasz Fąfara
do góry