PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Ponowne wykorzystanie informacji

INFORMACJA SEKTORA PUBLICZNEGO
W myśl art. 2 Ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu, natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KŁODZKU

Zobowiązanie się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku"
Zobowiązanie się do wskazania daty pozyskania danej informacji
Zobowiązanie się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku danej informacji, o ile została ona określona
Zobowiązanie się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGHO POLICJI W KŁODZKU ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.    
 
OPŁATY
Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie, niemniej jednak pomiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
ODMOWA I ROZSTRZYGANIE SPRZECIWU
Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 
W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się gdy:

informacja została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która szczegółowo określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w szczególności informacje na temat zawartości wniosku o wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 
 
Przed złożeniem wniosku zachęcamy do sprawdzenia czy informacja będąca w Państwa zainteresowaniu nie została już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;


Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej
na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Plac Chopina 2

57-300 Kłodzko

komendant@klodzko.wr.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 20.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
do góry