Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1330 t.j.) „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”, nie mniej na podstawie art. 5 Ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Ponadto zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeżeli środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie umożliwiają jej udostępnienia w sposób i formie określonych we wniosku, podmiot powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
W takim przypadku, jeżeli Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

OPŁATY

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym informuje Wnioskodawcę w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

ODMOWA LUB UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, od której służy odwołanie w terminie 14 dni. Pozostałe kwestie związane z decyzją regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

SKŁADANIE WNIOSKÓW

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP we Wrocławiu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Dla ułatwienia proponujemy także skorzystanie z wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej do pobrania w załączniku ( DOC )

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej do pobrania w załączniku ( PDF )

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 09.10.2020 14:16
    (docx 16.43 KB)
    Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie DOC
  • Data publikacji 09.10.2020 14:16
    (pdf 212.49 KB)
    Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej PDF

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 09.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry