Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są podinsp. Wioletta Martuszewska i Marian Misiaszek

adres poczty elektronicznej dyzurny@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 522 22, 47 87 522 21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KŁODZKU :

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na Placu Chopina 2 w Kłodzku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku -budynek B, znajduje się przy ul. Bohaterów Getta 20a 57-300 Kłodzko. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed głównym wejściem do budynku B znajduje się wiatrołap zewnętrzny. Przedsionek jest przeszklony, a wchodząc do wewnątrz należy pokonać stopień.

Wejście do budynku interesantów jest możliwe po telefonicznym kontakcie z funkcjonariuszem lub pracownikiem komendy, który wychodzi po petenta. Telefon oraz wykaz numerów znajdują się w przedsionku przy drzwiach wejściowych do budynku.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Przemieszczanie osób obcych wewnątrz budynku odbywa się wyłącznie pod opieką funkcjonariusza lub pracownika Policji. Interesanci mogą być również obsłużeni w holu głównym. Z holu głównego do dalszych części obiektu prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest wejścia umożliwiającego wjazd na wózku, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Budynek nie funkcjonuje w systemie całodobowym, czynny jest w godzinach pełnienia służby przez funkcjonariuszy policji.
Numer telefonu kontaktowego: 47 87 523 01. W przypadku trudności w nawiązania kontaktu pod wymienionym telefonem można skontaktować się telefonicznie z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku pod numerem telefonu 47 87 523 01 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dyzurny@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontakt możliwy jest również, dzwoniąc na numer telefonu 47 87 522 22 lub numer 47 87 523 33.  Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 lub
w późniejszych godzinach w czasie pełnienia służby przez funkcjonariuszy Policji.

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE KOMENDZIE POWIATOWEJ POLIJI W KŁODZKU:

KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ RUDZIE

Dostępność architektoniczna.

Komisariat Policji w Nowej Rudzie zajmuje dwa budynki ,które usytuowane są

pomiędzy ulicą Bohaterów Getta i Kopernika w Nowej Rudzie w powiecie kłodzkim, województwa dolnośląskiego.
Adres:
Komisariat Policji w Nowej Rudzie
ul: Bohaterów Getta 29
57-400 Nowa Ruda

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego od strony ulicy Bohaterów Getta prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Pokonanie schodów jest możliwe przy zastosowaniu schodołazu, w który jest wyposażona jednostka.  W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Znajduje się tam także stanowisko kierowania jednostką z którego można uzyskać niezbędne informacje od policjanta dyżurnego.  Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów na parterze budynku. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Tylko toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Drugi budynek Komisariatu Policji w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów getta 26 57-400 Nowa Ruda nie jest obiektem ogólnodostępnym. Otoczony jest bramą i furtką wyposażoną w zamek cyfrowy. Znajdują się w nim Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych oraz biura Wydziału Dochodzeniowego Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. Do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Nie jest on wyposażony w windę lub podjazd dla wózków. Pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze budynku. Do budynku wprowadzane są osoby, które są doprowadzane przez policjantów do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub osoby do Wydziału Dochodzeniowego, wyłącznie przyprowadzane z punktu recepcyjnego znajdującego się przy dyżurnym Komisariatu Policji w Nowej Rudzie i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.  Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, ale nie są one przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjni-komunikacyjna

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome. i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Dostępność cyfrowa

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Pocztę elektroniczną do Komisariatu Policji w Nowej Rudzie można kierować na adres:

dyzurny.kp-nowa-ruda@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 875 32 00, fax: 47 875 32 30

 

POSTERUNEK POLICJI W RADKOWIE

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym znajduje się Posterunek Policji w Radkowie znajduje się przy ul. Piastowskiej 11A w Radkowie w powiecie kłodzkim, województwa dolnośląskiego. W budynku tym znajdują również swoje siedziby Straż Miejska w Radkowie oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie.  
Adres posterunku:
57-420 Radków
ul. Piastowska 11A.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku od strony ulicy Piastowskiej oraz ścianie budynku przy drzwiach wejściowych. Do wejścia głównego od strony ulicy Piastowskiej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon przywoławczy z opisem numerycznym instytucji oraz Posterunku Policji oddzielnie dla Kierownika Posterunku jak i Zespołu Dzielnicowych i Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego. Drzwi do budynku oraz krata zabezpieczająca do budynku właściwego wyposażone są w panele kodowe, otwierane za pomocą kodu pin przypisanego dla każdego stałego użytkownika budynku. Pokonanie schodów do budynku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jest możliwe poprzez pas zieleni prowadzący od parkingu.  Posterunek Policji w Radkowie oraz pozostałe instytucje znajdujące się w budynku, nie posiadają całodobowej służby dyżurnej, ani oddzielnej obsługi interesantów.  Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z parteru budynku i poruszają się po terenie Posterunku Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub funkcjonariusza Straży Miejskiej w Radkowie (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów na parterze budynku. Toaleta dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dostępność informacyjni-komunikacyjna

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Dostępność cyfrowa

Posterunek Policji w Radkowie nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na frontonie budynku oraz stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Pocztę elektroniczną do Posterunku Policji w Radkowie można kierować na adres:

dyzurny.kp-nowa-ruda@klodzko.wr.policja.gov.pl lub marcin.wecka@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 528 01 lub fax: 47 87 528 05.

 

KOMISARIAT POLICJI W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Dostępność architektoniczna

Budynek Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – usytuowany jest na ulicy Słowackiego 8 w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 w powiecie kłodzkim, województwa dolnośląskiego. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego od strony ulicy Słowackiego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po lewej stronie drzwi znajduje się wideofon. Pokonanie schodów jest możliwe przy zastosowaniu schodołazu, w który jest wyposażona jednostka. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania jednostką z którego można uzyskać niezbędne informacje od policjanta dyżurnego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są holu przy wejściu i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów na parterze budynku. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjni-komunikacyjna

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Dostępność cyfrowa

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Pocztę elektroniczną do Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej można kierować na adres:

dyzurny.kp-bystrzyca-klodzka@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 875 33 00,  fax: 47 875 33 30

 

Posterunek Policji w Międzylesiu:

Dostępność architektoniczna

Budynek Posterunku Policji w Międzylesiu – usytuowany jest na ulicy Granicznej 3 w Międzylesiu 57-300 w powiecie kłodzkim, województwa dolnośląskiego. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Po prawej stronie bramki ogrodzeniowej znajduje się domofon. Do wejścia głównego od strony ulicy Granicznej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania jednostką z którego można uzyskać niezbędne informacje od policjanta dyżurnego.  Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Do dalszych części obiektu na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów na parterze budynku. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjni-komunikacyjna

W okolicy budynku Posterunku Policji w Międzylesiu nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Dostępność cyfrowa

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Pocztę elektroniczną do Posterunku Policji w Międzylesiu można kierować na adres Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej:

dyzurny.kp-bystrzyca-klodzka@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 875 33 00, fax: 47 875 33 30.

 

KOMISARIAT POLICJI W LĄDKU-ZDROJU

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Kłodzkiej 36, 57-540 w Lądku-Zdroju. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy oraz video-domofon.

W holu głównym znajduje dyżurka, gdzie służbę pełnią całodobowo Dyżurni Zespołu Prewencji w Komisariacie Policji w Lądku-Zdroju. Policjanci pełniący służbę Dyżurnego
w Komisariacie Policji w Lądku-Zdroju nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są
z holu budynku i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się w głównym wejściu do budynku lub pokoju numer 6 w zależności od rodzaju sprawy.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Tylko toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi, znajdującej się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji Kłodzko.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

adres poczty elektronicznej dyzurny.kp-ladek-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 52 612.

Można również składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

POSTERUNEK POLICJI W STRONIU ŚLĄSKIM

Dostępność architektoniczna

Siedziba Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Mickiewicza 2, 57-540 Lądek-Zdrój. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek II p. należy do Urzędu Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim.

Do wejścia głównego budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika, bark jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi znajduje się domofon z zaznaczonymi instytucjami , do których przychodzą interesanci między innymi do Posterunku Policji w Stroniu Śląskim. W korytarzu budynku, na parterze po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do pomieszczeń Posterunku. Wejście znajduje się na 30 cm spoczniku, co może być przeszkodą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do korytarza Posterunku prowadzą do małego holu, który od pomieszczeń służbowych odgrodzony jest dyżurką oraz metalową kratownicą.

Policjanci pełniący służbę w Posterunku Policji w Stroniu Śląskim nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajdują się na tym samym poziomie budynku. Toaleta na parterze nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi, znajdującej się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Posterunek Policji w Stroniu Śląskim nie funkcjonuje w systemie całodobowym, czynny jest w godzinach pełnienia służby przez funkcjonariuszy przydzielonych do stanu Posterunku.
Numer telefonu kontaktowego to: 47 87 52862. W przypadku trudności w nawiązania kontaktu pod wymienionym telefonem można skontaktować się telefonicznie z Dyżurnym Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju pod numerem telefonu 47 87 52 612 lub drogą e-mail dyzurny.kp-ladek-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

 

KOMISARIAT POLICJI W POLANICY-ZDROJU

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju, znajduje się przy ul. Warszawskiej 1, 57-320 w Polanicy-Zdroju. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Komisariat nie jest wyposażony w dzwonek przywoławczy ani video-fon.

W holu głównym znajduje dyżurka, gdzie służbę pełnią całodobowo Dyżurni Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju. Policjanci pełniący służbę Dyżurnego komisariatu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu budynku i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się w głównym wejściu do budynku lub pokoju numer 6 w zależności rodzaju sprawy.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia
i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi, znajdującej się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

adres poczty elektronicznej dyzurny.kp-polanica-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 52 700.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

 

POSTERUNEK POLICJI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Dostępność architektoniczna

Siedziba Posterunku Policji w Dusznikach-Zdroju, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Rynek 6, 57-340 w Dusznikach-Zdroju. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek należy do Urzędu Miasta i Gminy w Dusznikach-Zdroju.

Do wejścia głównego budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami brak jest domofonu z zaznaczonymi instytucjami , do których przychodzą interesanci między innymi do Posterunku Policji. W korytarzu budynku, na parterze po lewej stronie znajdują się drzwi wejściowe do pomieszczeń Posterunku.

Policjanci pełniący służbę w Posterunku Policji w Dusznikach-Zdroju nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajdują się na tym samym poziomie budynku. Toaleta na parterze nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy porzejść do strony Policja e-usługi, znajdującej się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dostępność informacyjno -komunikacyjna

Posterunek Policji w Dusznikach-Zdroju nie funkcjonuje w systemie całodobowym, czynny jest w porach pełnienia służby przez funkcjonariuszy przydzielonych do stanu Posterunku.
Numer telefonu kontaktowego to 47 87 52821. W przypadku trudności nawiązania kontaktu osoby proszone są o kontakt z Dyżurnym Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju pod numerem telefonu 47 87 52 700 lub drogą e-mail

dyzurny.kp-polanica-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

 

REWIR DZIELNICOWYCH W SZCZYTNEJ

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rewiru Dzielnicowych , w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Wolności 42 Szczytna 57-330. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Budynek należy do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

Do wejścia głównego budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika, bark jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi znajduje się dzwonek do rewiru dzielnicowych w korytarzu budynku, na parterze po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do pomieszczeń Rewiru.

Policjanci pełniący służbę w rewirze dzielnicowych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu i poruszają się po terenie Rewiru w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajdują się na tym samym poziomie budynku. Toaleta na parterze nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z rewirem dzielnicowych z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online nie jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet
z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi., znajdującej się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Rewir Dzielnicowych funkcjonuje w systemie całodobowym, czynny jest w porach służby funkcjonariuszy przydzielonych do stanu Rewiru.
Rewir nie jest wyposażony w łączność telefoniczną w przypadku trudności nawiązania kontaktu osoby proszone są o kontakt z Dyżurnym Komisariatu Policji w Polanicy pod numerem telefonu 47 87 52 700 lub drogą e-mail

dyzurny.kp-polanica-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

 

KOMISARIAT POLICJI W KUDOWIE-ZDROJU

Dostępność architektoniczna

Budynek Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju – usytuowany jest przy ulicy Zdrojowej 25 w Kudowie-Zdrój 57-350 w powiecie kłodzkim, województwa dolnośląskiego. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego od strony ulicy Zdrojowej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Pokonanie schodów jest możliwe poprzez podjazd znajdujący się po prawej stronie budynku.  W holu głównym znajduje się okienko dyżurnego które umieszczone jest po prawej stronie od wejścia. Służba Dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się także stanowisko kierowania jednostką z którego można uzyskać niezbędne informacje od policjanta dyżurnego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów na parterze budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Pocztę elektroniczną do Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju można kierować na adres:

dyzurny.kp-kudowa-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 525 22, fax. 47 87 525 23

Dostępność informacyjni-komunikacyjna

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry